Spoorboekje van de Ruimtelijke opgaven tot 2026

Renate Lambermont

Voorzitter, college, raadsleden, inwoners,

Een jaar geleden werden wij als raadsleden geïnstalleerd. Voor NatúúrlijkHouten een extra bijzonder moment als nieuwe partij in deze Raad. Wij zijn de verkiezingen in gegaan met een toekomstdroom: dat Houten de meest geslaagde VINEX-locatie in Nederland blijft. Het unieke dorp waar we trots op zijn en dat in de toekomst een aansprekend voorbeeld blijft in binnen- en buitenland. Daarbij kiezen we enerzijds uitdrukkelijk voor bouwen in Houten-Oost, anderzijds voor bouwen in de bebouwde kom op een manier die passend is bij Houten. De huidige coalitie heeft elkaar op dit thema gevonden en we zijn blij dat er vanuit dit College nu stappen gemaakt worden om de woningnood het hoofd te bieden.

Het voorliggende spoorboekje is wat ons betreft dan ook een eerste stap in de richting van het realiseren van die droom. De ruimtelijke opgave om 4750 woningen te bouwen tot 2040 is groot en wij zijn blij dat er met het spoorboekje een eerste slag gemaakt wordt in het concretiseren van de beloften die we de inwoners gemaakt hebben. Het spoorboekje geeft richting, een koers. We zijn blij dat die richting er is en we nu concreet aan de slag kunnen gaan.

Met die richting geeft het spoorboekje een mooi overzicht van de belangrijkste ruimtelijke opgaven, de doelen per opgave en de uitgangspunten. Daarnaast zie we ook een concrete planning en genoemde aantallen per project opgenomen. Daarmee zien we wel dat het spoorboekje enerzijds globale doelen en uitgangspunten schets en anderzijds op punten heel gedetailleerd is. Met name de genoemde aantallen per project leveren discussie op terwijl deze indicatief bedoeld zijn. Wij snappen de behoefte om deze te benoemen zodat er ook richting gegeven wordt aan de te realiseren aantallen. Tegelijkertijd is het lastig om in te stemmen met aantallen die later nog ingevuld moeten gaan worden. Hoe deze later ingevuld moeten gaan worden is nog van meerdere zaken afhankelijk, zoals: de participatie, woonbehoefteonderzoeken en de haalbaarheid van bouwen in samenhang met de marktontwikkelingen. Bij deze punten zal ik even kort stil staan.

In het spoorboekje staat aangegeven dat belanghebbenden steeds tijdig betrokken worden om plannen inhoudelijke te verbeteren en om het proces soepeler te laten verlopen. Wij geloven hier van harte in maar zien ook dat dit tot nu toe niet altijd optimaal verloopt. Wij zijn blij dat we vanmiddag antwoord hebben ontvangen op onze schriftelijke vragen ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’, dank. Desondanks constateren wij wel dat omwonenden van de bouwlocaties uit de ‘Blijven Bouwen Vertraging Voorkomen motie’ al een jaar lang niks vernomen hebben nadat zij tweemaal een rechtstreekse brief vanuit de gemeente in de brievenbus hebben ontvangen. Als er nog niets te melden is vragen wij het college om ook te communiceren als er een eerste stap richting inwoners gezet is. Niet communiceren levert op deze onderwerpen onrust op onder inwoners die we graag willen vermijden. Wanneer vervolgens voor eenzelfde locatie wel aantallen woningen vermeld worden voedt dit deze onrust. Zodoende dat wij middels het amendement ‘cijfers ter kennisname’ namens de voltallige coalitie willen benadrukken dat de aantallen per woningbouwproject de uitkomst zijn van een participatie proces waarin gebiedsvisies of kavelpaspoorten opgesteld worden.

In dit amendement geven wij eveneens aan dat bij het opstellen van de gebiedsvisies en kavelpaspoorten rekening gehouden zal moeten worden met woningbehoeften onderzoeken. Het Spoorboekje ruimtelijke opgaven gaat tot 2026 uit van bouwen op basis van de Woonvisie. Hierin ligt een grote nadruk op appartementen. Hoewel dit passend is voor bepaalde planlocaties, zijn andere locaties hier mogelijk minder geschikt voor. Daarbij beperkt het de blik, mogelijkheden als tiny houses, hofjes, meergeneratiewoningen etc. blijven dan buiten beschouwing.

Het spoorboekje is een mooi instrument om de voortgang van onze totale ruimtelijke opgave in beeld te houden. Wij zien het als een dynamisch voortgangsdocument waarmee we richting geven, stappen kunnen maken en eventueel kunnen bijsturen als dat nodig is op basis van omstandigheden onderweg. Vanuit die visie dien ik hierbij namens de coalitiepartijen het amendement ‘cijfers ter kennisname’ in.

Afrondend, met het spoorboekje is een eerste stap gezet in de richting van onze toekomstdroom voor de ruimtelijke ontwikkeling van Houten. Wij kijken met smart uit naar de presentatie van het Houtens DNA om ook met elkaar op inhoud tot een gedeeld beeld te komen van de ruimtelijke ontwikkeling van Houten.

 

Renate Lambermont

 

Dit artikel delen: