Thema
Duurzaamheid

Duurzaamheid

De Kern

Natúúrlijk Houten gaat voor een snelle, eerlijke en betaalbare energietransitie.  Maar: het gaat niet alleen om energieopwekking! Het begint bij energiebesparing. Daar zetten we vol op in. We willen dat de gemeente  veel meer inzet op bewustwording bij zowel inwoners als ondernemers en natuurlijk ook maatregelen neemt. . Bij de opwekking van duurzame energie zetten we vol in op zonnepanelen op daken. We stimuleren inwoners en bedrijven om die te realiseren. Ook grote projecten zoals windenergie zullen nodig zijn om de klimaatdoelen te behalen.

Toelichting

Voor wat betreft energiebesparing is er volgens NatúúrlijkHouten nog een wereld te winnen! En: het is ook nog eens goedkoop! NatúúrlijkHouten wil dit allereerst realiseren door voorlichtingscampagnes en door voorbeeldgedrag. Maar ook door te regelen dat winkeldeuren niet voortdurend open zijn en dat terrassen niet verwarmd worden. NatúúrlijkHouten vindt het de taak van de gemeente om hier gericht op te sturen. Een andere belangrijke taak van de gemeente is om inwoners actief te informeren over verduurzaming en energiebesparende maatregelen alsmede over toekomstige warmtevoorziening en het tijdspad daarvan. De gemeente moet daarbij ondersteuning geven aan bewoners om de stappen te zetten die nodig zijn zoals isoleren en extra duurzame energie opwekken. Hierbij zijn initiatieven van bewoners in dorpen en wijken, maar ook de ondersteuning van bewonersinitiatief EnergieRijk Houten van groot belang. NatúúrlijkHouten vindt dat in al deze projecten specifiek aandacht moet zijn voor kosten en subsidiemogelijkheden. NatúúrlijkHouten vindt dat de gemeente onze inwoners hierover actief moet informeren en alles in het werk moet stellen om subsidiemogelijkheden aan te boren en te benutten.

Voor NatúúrlijkHouten is de volgorde van alternatieve energiebronnen: zonnepanelen op (grote) daken, windenergie, zonnevelden op onvruchtbare of vervuilde grond. Dus zo min mogelijk zonnevelden in ons open landschap en op vruchtbare grond. De versnelling van zonnepanelen op daken is een groot speerpunt van NatúúrlijkHouten. Zowel van bestaande panden als nieuwe panden. Dat laatste door bij de bouw van nieuwe panden als eis te stellen dat deze voorzien zijn van zonnepanelen en energie-plus zijn. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat er weinig ruimte is op het net van Stedin. De gemeente kan initiatieven ondersteunen voor opslag en flexibilisering zodat meer zon op dak projecten gerealiseerd kunnen worden.

Omdat zonnepanelen op (alleen) daken niet voldoende zijn zullen ook andere vormen van duurzame energie toegepast moeten worden zoals windenergie. NatúúrlijkHouten is voorstander van windenergie, maar vindt dat de rol van de gemeente beperkt is in de vergunningverlening. Vergunningverlening is specialistisch werk en heeft landschappelijke gevolgen die verder gaan dan de gemeentegrens. In de wet staat dat vergunningverlening de taak is van de provincie. NatúúrlijkHouten vindt daarom dat de gemeente deze taak niet naar zich toe moet trekken (zoals bij windpark Goyerbrug is gebeurd).  Indien er een vergunningaanvraag loopt bij de provincie zal de gemeente, zo vindt NatúúrlijkHouten, inwoners steunen in het participatieproces en zorgen dat ze zeggenschap in het project krijgen. Aandacht voor gezondheidseffecten is daarbij essentieel.

Bij alle duurzame energieprojecten is participatie van inwoners van groot belang. NatúúrlijkHouten ziet participatie breed, zowel in het proces als financieel. Bij het proces kan de gemeente ervoor zorgen dat inwoners vanaf het begin aan tafel zitten en niet alleen meedenken, maar ook zeggenschap hebben. Daarnaast is het van belang dat de lusten en lasten van energieprojecten goed verdeeld zijn. Nu is het nog vaak zo dat omwonenden niet profiteren van energieprojecten bij hen in de buurt. Juridisch afdwingen is voor de gemeente nog niet mogelijk, maar de gemeente kan wel kaders stellen waarmee financiële participatie vorm krijgt. De mooiste vorm hiervan is als er sprake is van lokaal eigendom van meerdere inwoners (het liefst 100%), want dan hebben inwoners direct zeggenschap. In onze gemeente werken coöperaties zoals Opgewekt Houten en Duurzaam Eiland hier hard aan. Zij verdienen daarom steun van de gemeente.

NatúúrlijkHouten: een nieuw politiek geluid