Thema
Politieke bestuurscultuur

Politieke bestuurscultuur

De Kern

NatúúrlijkHouten staat voor een gemeente die er is voor haar inwoners en ondernemers. Voor een gemeente die regie voert maar die niet betuttelt. Voor een gemeente die inwoners stimuleert om met initiatieven te komen en die deze toejuicht en faciliteert. Zeker als deze de gemeenschap ten goede komen. En natúúrlijk óók voor een gemeente die inwoners beschermt en niet in de steek laat. Voor een gemeente die uitgaat van de menselijke maat. Kortom: voor een rechtvaardige overheid!

 

Toelichting

Goed besturen begint met visievorming, regisseren, gevoel hebben bij de samenleving, het zoeken en creëren van draagvlak bij inwoners. Daarom hanteert NatúúrlijkHouten als uitgangspunt samen met inwoners en ondernemers de uitdagingen waar Houten voor gesteld staat op te pakken. Dit doen wij door op een respectvolle en gelijke wijze om te gaan met inwoners, ondernemers en andere organisaties, ieder in zijn rol. Consequent handelen – en met oog voor de menselijke maat - bij het beschermen van inwoners en vooral degenen die kwetsbaar zijn - is voor NatúúrlijkHouten vanzelfsprekend. Rechtvaardigheid staat voorop. Wij staan náást onze inwoners, niet er tegenover.  In een open bestuursstijl en met oog voor vernieuwing. NatúúrlijkHouten is naturel en houdt niet van politieke spelletjes. NatúúrlijkHouten voert discussie op de inhoud en op basis van feiten.

Daarom is onberispelijk gedrag (integriteit) van grote waarde voor NatúúrlijkHouten en die is naar onze opvatting méér dan het strikt naleven van de formele regels. Daar verschuilt men zich soms iets te gemakkelijk achter. Maak je dilemma’s bespreekbaar is ons devies.

NatúúrlijkHouten vindt dat de gemeenteraad elk raadsvoorstel kritisch moet bekijken en volwaardig tegenspel moet geven aan het college van B&W. De toeslagenaffaire heeft wel aangetoond dat een balans tussen macht en tegenmacht cruciaal is om tot een betrouwbare overheid te komen.  Hierbij hoort ook - en dat is voor NatúúrlijkHouten essentieel - dat wij rekening houden met minderheidsstandpunten en dat wij discussies open en transparant voeren, vooral als het over belangrijke politieke keuzes gaat. Dat is immers het wezen van de democratie.

Veel inwoners tonen bereidheid om via participatieprocessen mee te willen denken en zelfs meer dan dat. Dit moeten we koesteren. NatúúrlijkHouten wil geen schijninvloed. Dat leidt immers alleen maar tot een kloof tussen inwoners en politiek. Bij participatie gaat het er om vooraf duidelijk aan te geven waarop inwoners invloed hebben. En om terug te geven wat er met hun inbreng is gedaan en daarover met hen in gesprek te gaan.

NatúúrlijkHouten ziet dat een enorme kracht, kennis en kunde in de Houtense samenleving. Die wil NatúúrlijkHouten benutten samen met een deskundige ambtelijke organisatie. We hebben niet altijd dure adviesbureaus nodig. Het gaat erom dat de gemeente oog heeft voor de kracht van inwoners en ondernemers en zo in samenwerking tot goede plannen komt. Inwonersinitiatieven die wij steeds meer zien in Houten, juicht NatúúrlijkHouten toe. NatúúrlijkHouten vindt dat we die moeten faciliteren. Zo kunnen wij Houten tot een nog betere leefgemeenschap maken.

 

NatúúrlijkHouten: een nieuw politiek geluid