Raadsbijdrage Windpark Goyerbrug

20210329_076lrw3-txt RvdB

Raadsbijdrage

Voorzitter, leden van de raad, burgers van Houten en vanavond in het bijzonder inwoners van ’t Goy

Houten is een moderne gemeente. Een gemeente waarin we met trots het standpunt uitdragen dat fietsverkeer met voorrang gefaciliteerd mag worden. Een gemeente waarin het fijn wonen is door de bijzondere inrichting van de openbare ruimte. De afgelopen 25 jaar vond de meerderheid van de Houtense gemeenteraad dat windenergie daarbij hoort. Wij zijn in de provincie Utrecht de eerste gemeente die windmolens plaatste langs het Amsterdam-Rijnkanaal. We zijn ook de gemeente met het mooiste RES-bod, het bod om de regionale energie transitie mogelijk te maken door met een mix van zon en windenergie zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. NatúúrlijkHouten is daar trots op. De urgentie om dit te doen is enorm. We willen niet wachten, we moeten vooruit!

Wij zijn in dit college gestapt met de gezamenlijke overtuiging dat het zinvol was om te onderzoeken of er nog alternatieven zijn voor de koers die in Houten al meer dan 10 jaar geleden is uitgezet met duurzame energie-opwekking bij de Goyerbrug. We hebben goed gekeken of er mogelijkheden waren om alsnog af te kunnen zien van dit windpark, terwijl we trouw bleven aan onze duurzame ambities. Hieruit bleek heel duidelijk dat de al zo lang geleden ingeslagen weg onomkeerbaar is. Er is geen weg terug. En iedereen die de indruk wekt dat het anders is biedt volgens ons een verkeerde voorstelling van zaken.

NatúúrlijkHouten beseft dat we op een kantelpunt staan in de tijd. De tijd dat we onbezorgd in vrede konden samenleven ligt achter ons. De tijd dat we relatief onverschillig konden staan tegenover energieverspilling is voorbij. De tijd dat het risico op klimaatverandering slechts een idee was ligt achter ons. Oorlogsdreiging, energie-armoede en massale klimaatverandering zijn feiten en daarom steunen we uit volle overtuiging de noodzaak om veel duurzame energie op te wekken.

Beste aanwezigen: wij hebben u gehoord. Wij hebben u gehoord en gezien in de aanloop naar de besluitvorming toen wij op 20 september jl. een ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen afgaven en het college het ontwerpbesluit over de vergunningaanvraag vaststelde. Wij hebben de emotie ervaren die werd geuit omdat u de windturbines niet wilt, of omdat u zich zorgen maakt over de grote van de windturbines, de verstoring van de stilte in het landelijke gebied of het risico inschat dat de windturbines veel te veel herrie gaan maken. Wij hebben goed geluisterd en we hebben bijzonder serieus de aangedragen informatie bestudeerd. En u heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. Er is bijzonder veel informatie verstrekt. Wij bedanken iedereen voor de getoonde betrokkenheid. Er is keihard gewerkt ook door de ambtenaren van de gemeente en de RUD en de adviseurs die de burgers en de overheid hebben bijgestaan. Daardoor hebben wij een zorgvuldige afweging kunnen maken.

Als NatúúrlijkHouten stellen wij ons op het standpunt dat we de informatie zo objectief mogelijk moeten wegen bij de bepaling of de juiste normen worden voorgesteld. Die objectieve beoordeling is lastig geweest, omdat er ook veel informatie is aangeboden gebaseerd op andere vertreksituaties zoals bij het opstellen van het normenkader in Rotterdam of bij het inschakelen van een expertgroep geluidsnormen in Amsterdam. Ook de uitzending van Zembla waarin de problemen die sommige inwoners ervaren die rond windturbines wonen voedde de zorgen rond de komst van de windturbines. Er bleek bovendien een rapportage te zijn opgesteld door de inspectie van VROM in 2008 (Het HUF-rapport), die bij een WOB-verzoek en een beroep op de Wet Open Overheid niet boven tafel was gekomen. NatúúrlijkHouten vindt het begrijpelijk dat inwoners na die uitzending hun zorgen uitspraken tijdens de RTG. Het HUF-rapport had natuurlijk wel boven water moeten komen en er is terechte verontwaardiging dat dit rapport niet is getraceerd toen erom gevraagd werd. Het is alleen niet waar dat er niets gedaan is met de inzichten en zorgen die toen werden uitgesproken.

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla zijn er Kamervragen gesteld en is er een gemeentelijke notitie opgesteld in antwoordt op vragen van de SGP. Uit de gegeven antwoorden blijkt dat er wel degelijk aanpassingen in het Nederlandse beleid zijn gedaan, zoals de invoering van een strafkorting, waardoor de normen voor de avond en nachtperiode zijn verlaagd. Zembla had het hier niet over.

Voorzitter, ik verduidelijk graag ons standpunt naar aanleiding van de geuite zorgen en gevoelde emoties rond de besluitvorming over de komst van dit windpark.

De gemeente Houten is gesommeerd eigen normen voor windpark Goyerbrug op te stellen. We hadden al een vergunning afgegeven voor dit windpark. Die vergunning is vernietigd, maar in onze besluitvorming kunnen we niet ineens andere voorwaarden gaan stellen dan bij de eerder toegestane vergunningaanvraag. We mogen bijvoorbeeld nu niet meer bepalen dat de windturbines hoger of lager mogen worden. Wat wij opnieuw moeten doen is bepalen welke normen worden gehanteerd. We hadden dit al lang moeten doen. Er wacht ons al een dwangsom en doordat wij zo lang gewacht hebben met het nemen van een besluit bestaat er een groot risico op een schadeclaim als door het optreden van de gemeente Houten het windpark geen doorgang meer kan vinden. Wij moeten nu onze verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig normen vaststellen. De afgelopen weken zijn wij door veel inwoners en enkele partijen in deze raad gevraagd om mee te werken aan extra uitstel van besluitvorming. Voorzitter, wij begrijpen die vraag niet goed. Als wij bewust geen besluit nemen dan zijn we niet alleen in overtreding. Er is dan ook sprake van onbehoorlijk bestuur, omdat je de vergunningverlening niet bewust mag frustreren. Wachten is volgens ons daarom moreel niet passend , niet in het belang van de gemeente Houten, niet in het belang van de energie-transitie en niet in het belang van de inwoners van Houten.

Tenslotte maak ik graag een opmerking over het aangevraagde vermogen. Tijdens de RTG gaf de initiatiefnemer aan dat als gevolg van vermogens-updates hij graag de mogelijkheid krijgt om in totaal voor maximaal 24,0 Mwh op te wekken met vier turbines. Deze vermogensupgrade betekent dat 1,5% meer duurzame energie kan worden opgewekt, terwijl:

  1. De hoogte en vormgeving van de turbine niet veranderd
  2. Het aantal omwentelingen per minuut iets afneemt
  3. De geluidsoverlast niet veranderd vergeleken met het nu omschreven vermogen

NatúúrlijkHouten zal dit amendement steunen, omdat de verandering van vermogen geen invloed heeft op de ruimtelijke effecten,  omdat hiermee ook de slagschaduwreductie op een mooie manier wordt gecompenseerd en omdat wij voorstander zijn van meer duurzame energie-opbrengst.

Voorzitter, er is de afgelopen jaren hard gewerkt om te komen tot duurzame energieopwekking. Met de komst van de windturbines zal veel duurzame energie worden opgewekt. Daarnaast verwachten wij structurele opbrengsten in de vorm van gratis energie of kortingen op de energieprijs. De herhaalde toezegging van de initiatiefnemer tijdens de RTG om ook blijvend werk te willen maken van duurzame investeringen in de omgeving rond het windpark zien wij als vanzelfsprekend. Wij verwachten dat er bij blijvend hogere energieprijzen ruimte zal ontstaan voor structurele sponsoring in de vorm van een nieuw duurzaamheidsfonds of windfonds voor ’t Goy. Graag nodigen we de gemeente uit om ook dit proces stevig te monitoren, zodat steeds meer inwoners zullen merken dat met de duurzaam opgewekte energie op Houtense grond steeds meer maatschappelijk rendement in Houten ontstaat. Als mogelijke kandidaat voor sponsoring bevelen we aandacht voor de gemeentelijke sportclubs aan die het steeds moeilijker hebben als gevolg van de hogere energiekosten.

We zijn benieuwd naar het vervolg op de besluitvorming van vanavond.

Dank u voor de aandacht.

 

Dit artikel delen: