Raadsbijdrage NatúúrlijkHouten debat collegeprogramma

Foto in de raad

Raadsbijdrage NatúúrlijkHouten

Inleiding
We zijn blij met collegeprogramma, de activiteiten passen in onze visie en zullen bijdragen aan het DNA van Houten. Er staat heel veel in het collegeprogramma en het is nu te kort om alles te noemen, maar twee belangrijke onderwerpen waar we blij mee zijn pik er vanavond uit. Ten eerste dat dit college aan de slag gaat met de woningcrisis zowel in bestaande bouw als met nieuwe woningen in Centrum Molenzoom Koppeling als in Houten-Oost. Ten tweede door nabuurschap waar Houten in uitblinkt verder te faciliteren en vorm te geven. Juist nu in moeilijke tijden is het belangrijk dat de gemeente er is voor haar inwoners, maar ook dat inwoners er voor elkaar zijn.

Wonen
Voor onze partij belangrijk speerpunt om hier aan te werken, zowel voor korte termijn met nieuwe woningen in CMK, inzet op tiny houses, geringe groei kleine kernen, als op langere termijn met Houten Oost.

Verder zijn we blij met inzet op instrumenten als zelfbewoningsplicht, faciliteren woningen splitsen, stimuleren samenwonen en voorrang eigen inwoners, maar ook bij nieuwe ontwikkelingen mogelijkheden bieden aan collectieve projecten via bijvoorbeeld Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en knarrenhofjes.

We zijn blij met ingezette koers van dit college, met daarbij een aantal uitdagingen waar we goede hoop hebben dat dit college mee aan de slag gaat:

  • Centrum Molenzoom Koppeling: een gehele wijk van maken ondanks dat er tempo gemaakt moet worden, aan college om goed om te gaan met dilemma tussen goede visie en tempo maken.
  • Grote Driehoek: participatie van inwoners van Schalkwijk. Er lijkt onduidelijkheid te bestaan over de snelheid waarmee woningen toegevoegd gaan worden. In Schalkwijk wil men gespreid over jaren woningen gaan toevoegen, zoals dit ook met de eerdere uitbreiding is gegaan. Daarom de vraag: Kan het college toezeggen dat inwoners naast inspraak over de inrichting van de wijk ook inspraak over de snelheid van de uitrol hebben?
  • Houten Oost: stappen zetten met provincie en hen verleiden met meest duurzame vooruitstrevende wijk in de provincie. Groene duurzame wijk ervan maken, en hier inwoners bij betrekken, bijvoorbeeld in onze expertgroep duurzaamheid zit veel kennis over groen en biodiversiteit, maar ook de klankbordgroep biodiversiteit en daarom steunen we de motie van SGP die oproept om de klankbordgroep biodiversiteit een duidelijke plek te geven. Het landschapspark is daarbij een belangrijk punt waarvan we van het college hebben gehoord dat dit uitgewerkt gaat worden in de planvorming rondom Houten-Oost en dat nog bevestigd wordt in een motie die we zullen steunen.

Op het thema Wonen zijn we dus positief over het collegeprogramma. Bij twee positieve onderdelen die hierin genoemd zijn hebben we twee moties opgesteld om deze onderdelen nog verder vorm te geven. Ten eerste dienen we de motie “zelfbewoningsplicht” in waarmee we ervoor willen zorgen dat bij nieuwbouw dit snel ingevoerd kan worden en dat er gekeken wordt om ook bij bestaande bouw met zelfbewoningsplicht/opkoopbescherming aan de slag te gaan. Dit punt is opgekomen vanuit onze expertgroep Wonen. Ten tweede dienen we de motie “Locatie voor Seniorenhofjes” waarmee we het college willen oproepen om met concrete locaties te komen waar seniorenhofjes zoals bijv. knarrenhofjes uitgevoerd kunnen worden.

Nabuurschap
Onze centrale boodschap in ons verkiezingsprogramma is nabuurschap. In het collegeprogramma wordt dit verder geholpen door:

  • Meer steun voor inwonersinitiatieven,
  • Het realiseren van nieuwbouw volgens Houtens DNA, ruimtelijke inrichting bepaalt hoe mensen elkaar ontmoeten
  • inzet vormen van collectief wonen zoals knarrenhofjes
  • uitbreiding fietspaden waardoor men meer op de fiets zit, hierbij wel aandacht voor snelheid die steeds gevaarlijk wordt, de wethouder heeft tijdens de RTG toegezegd om hiernaar te kijken.
  • extra inzet op cultuur en steun aan cultuuractiviteiten in de wijken
  • extra inzet op evenementen
  • Ondersteuning mantelzorgers met extra waardering en daarom zijn we ook positief over motie van CDA.

Als NatúúrlijkHouten willen we op deze manier initiatieven uit samenleving faciliteren en ruimte geven. Dit kan in positieve tijden, maar ook in moeilijke tijden zoals nu met de hoge energiekosten. Hier heeft de gemeente als lokale overheid een belangrijke rol. Ten eerste door steun te geven aan initiatieven van inwoners en maatschappelijke partijen zoals de Voedselbank en de kerken om mensen in nood te helpen.

Ten tweede door landelijke regelingen zo goed mogelijk beschikbaar te stellen en bekend te maken bij onze inwoners. Hiervoor worden acties opgezet met veel partijen in Houten en de landelijke SPUK gelden die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. We hebben hiervoor als fractie aandacht voor gevraagd en we zien dat alle partijen in de raad hier verder mee willen.

Gezien de urgentie op dit punt denken we dat het belangrijk is dat de gemeente extra ondersteuning klaar heeft staan indien blijkt dat de landelijke ondersteuning onvoldoende is, daarom zijn wij mede indiener van de motie over een Armoedefonds.

Afronding
Voorzitter, ik rond af. Als NatúúrlijkHouten zijn we positief over het collegeprogramma. We leven in bijzondere tijden met veel onzekerheden, deze kunnen we niet allemaal ondervangen, maar we zullen als raad alert blijven wat nodig is. De activiteiten uit het collegeprogramma dragen er in ieder geval allemaal aan bij dat Houten zich ontwikkelt volgens Houtens DNA en dat zowel de gemeente als maatschappelijke organisaties als inwoners er voor elkaar kunnen zijn.

Dit artikel delen: