Raadsbijdrage ‘Zonnepark Oosterlaak, Agrarische Structuurversterking Schalkwijk Project 1 en doelgroepenverordening

20230923_105015475_iOS

Afgelopen raad waren er 3 grote onderwerpen: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 'Zonnepark Oosterlaak', de uitwerking bedrijfsverplaatsing Lekdijk 28 Schalkwijk in het kader van de Agrarische Structuurversterking Project 1 (ASV I), en de Doelgroepenverordening.

De raad heeft twee avonden nodig gehad, met name over deze drie grote onderwerpen. Tenslotte kwam een aantal partijen met een motie van treurnis. Hieronder een samenvatting van de standpunten van Natúúrlijk Houten over deze onderwerpen.

De fractie van Natúúrlijk Houten heeft ingestemd met het zonnepark Oosterlaak. We zijn zeer tevreden over de uitkomsten van het participatieproces. De Stichting Mooi ’t Goy heeft daarbij een grote rol gespeeld. Zo is er een profijtplan afgesproken, waardoor er zonnepanelen komen op dorpshuis de Ploeg en op de R.K. basisschool De Boogerd. Daarnaast wordt er na de realisatie van het zonnepark jaarlijks € 15.000,-- beschikbaar gesteld om leefbaarheidsinitiatieven in ’t Goy mogelijk te maken. In het zonnepark worden op 14,5 ha zonnepanelen opgesteld. Daarmee wordt in totaal voor ca. 6000 huishoudens energie opgewekt. Dit is bijna net zoveel als met één moderne windmolen. Om de wind niet altijd waait en de zon niet altijd schijnt vindt Natúúrlijk Houten de energiemix erg belangrijk.  Natúúrlijk Houten heeft meegestemd met een motie waarbij tegemoet wordt gekomen aan voorkeuren van de omwonenden (en daarmee de acceptatie in ‘t Goy) ten koste van een kleine vermindering van de biodiversiteit.

In de uiteindelijke stemming stemden 3 raadsleden van ITH en het CDA tegen het verlenen van een verklaring van geen bezwaar voor het zonneveld. De raad heeft de verklaring daarmee met een grote meerderheid aangenomen.

De uitwerking bedrijfsverplaatsing Lekdijk 28 Schalkwijk in het kader van de Agrarische Structuurversterking Project 1 (ASV I) is een vervolg op het raadsbesluit van 21 april 2020 waarbij is ingestemd met 1) de aankoop en verplaatsing van de boerderij Lekdijk 28 naar de Trip en 2) de startnotitie Lekdijk 28.

Die verplaatsing naar de Trip en de doelstellingen van de ASV stonden niet ter discussie en zijn vaststaande feiten. Wat wel ter discussie stond was (de wijze van compensatie via) de woningbouw. Eigenlijk niemand wilde een Wassenaar aan de Lek. En ook woningen aan de Kaaidijk ontmoetten flinke scepsis. Die twijfel en scepsis waren vrijwel raadsbreed en ook vrijwel Schalkwijk-breed. NH is dan ook blij met de variant waarvoor dit college nu kiest: compensatie via woningbouw in de Grote Driehoek, ook omdat deze kan rekenen op een groot draagvlak in Schalkwijk zelf, zoals we gezien en gehoord hebben tijdens de RTG, en omdat het een unieke kans is – maar onlosmakelijk verbonden met ASV - om extra woningen te realiseren voor Schalkwijk en de woningbehoefte daar.

De punten waarvoor aandacht is gevraagd: dat de woningen betaalbaar moeten zijn en ten goede komen aan de groepen waarvoor we vooral willen bouwen. Hiervoor hebben we samen met CDA, D66, ITH, VVD en SGP een motie ingediend. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er gefaseerd gebouwd wordt en in een tempo dat past.

De wethouder had tijdens de RTG een verder overleg toegezegd om van gedachten te wisselen met de eigenaar en omwonenden over de plek van de boerderij. We vinden het belangrijk dat dit plaats gaat vinden.

We hebben meegestemd met een motie die het college oproept om initiatiefnemers voor ASV projecten te stimuleren zo veel mogelijk te zorgen voor natuurontwikkeling en kleinschalige recreatiemogelijkheden.

We vinden ASV1 een goede stap naar betaalbare woningbouw in Schalkwijk en zijn blij dat deze met algemene stemmen is aangenomen.

De doelgroepenverordening is een verordening waarmee de gemeente kan sturen op betaalbaar bouwen. In deze verordening wordt afgesproken dat deze woningen ook voor langere tijd betaalbaar blijven. Als Natúúrlijk Houten zijn we blij dat dit instrument is toegevoegd aan de opties die ingezet kunnen worden, de behoefte aan (betaalbare) woningen is groot. Als partij hebben wij naast betaalbare woningen echter ook een visie en ambitie t.a.v. o.a. hofjes, inwonersinitiatieven en geclusterde woonvormen. Om te zorgen dat ook die woonvormen te realiseren blijven hebben we een aanpassing van de verordening voorgesteld die aangeeft dat we wél 30% sociale huur gaan realiseren in Houten maar dat dit niet in élk project gerealiseerd hoeft te worden. Als het per afzonderlijk project gerealiseerd zou moeten worden zijn veel inwonersinitiatieven om te bouwen namelijk niet meer haalbaar. Dus ja: we zijn voor betaalbaar bouwen maar we waarschuwen ook om niet alléén te sturen op betaalbaarheid. Juist door te bouwen vanuit een integrale visie, bouwen aan een gemeente waar we trots op kunnen zijn, waarin er ook sprake is van doorstroming, vergroening en innovatie.

We hebben meegestemd met door de wethouder aanbevolen amendementen die de grenzen langjarig vastlegt, een uitzondering voor collectief particulier opdrachtgeverschap en voor evaluatie. Ook stemden we voor begrenzen van de verkoopprijs per woning: de wethouder legde uit dat dit een betere prijs voor latere kopers biedt. Dit geeft de eerste koper ook zekerheid dat een geen tussentijdse prijsstijging toegestaan is.

We stemden tegen een aantal amendementen die de verordening gecompliceerder zouden maken, en die voorzienbaar tot een groot aantal beroepen op de hardheidsclausule zouden leiden.

We vinden het fijn dat precies die amendementen zijn aangenomen die wij ook steunden. Dankzij onze stem, en die van ITH, VDD en SGP ligt er nu een goede basis voor de doelgroepenverordening.

De overige partijen, die overigens de verworpen amendementen steunden, betreurden de wijze waarop de wethouder met de doelgroepenverordening op de woonvisie stuurt. Zij dienden (een voor Houten maar een keer in de paar jaar voorkomende) motie van treurnis in. Wij stemden hiertegen, en ook deze motie werd verworpen.

In een gemeenteraad die uitliep van een avond uit naar twee, zijn er wat Natúúrlijk Houten betreft de goede besluiten genomen.

 

Dit artikel delen: