Berichten uit de gemeenteraad van 12 december

20230923_104957994_iOS

Gemeenteraad 12 december

Op 12 december jl. vond de laatste raadsvergadering van 2023 plaats.

Opschorten besluitvorming
In de aanloop naar deze raadsvergadering had ook het raadsvoorstel voor de “Tijdelijke huisvesting van asielzoekers, spoedzoekers en maatschappelijke organisaties op de agenda gestaan. Het college had  op grond van alle reacties die het voorstel losmaakte besloten het voorstel nu van de agenda te halen.

Voorafgaand aan de vergadering werd er een petitie met 5000 handtekeningen aangeboden tegen de tijdelijke huisvesting van asielzoekers, spoedzoekers en maatschappelijke organisaties in Houten-Oost. De indieners gaven daarbij aan dat ze juridische procedures aan het voorbereiden zijn voor als de plannen toch doorgaan.

Als fractie staan we achter het besluit van het college om een pas op de plaats te maken. We zijn geschrokken van alle zorgen die er bestaan en alle uitingen die worden gedaan op een voorstel om een beperkte groep vluchtelingen in Houten te willen huisvesten. We merken dat de angst voor en de weerstand tegen vluchtelingen bij een deel van de bevolking sterk leeft en extra gevoed wordt op sociale media. Tegelijkertijd vinden we het wel nodig om ook als Houten verantwoordelijkheid te blijven nemen voor de problemen die er nu zijn bij de huisvesting van mensen zonder woning.  We verwachten dat het college opnieuw in gesprek gaat met bewoners en dat er in het eerste kwartaal van 2024 opnieuw gesproken zal worden over het urgente huisvestingsvraagstuk.

Invoering Omgevingswet
Per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dit betekent dat de manier waarop de ruimtelijke ordening wordt geregeld verandert. In de komende jaren worden alle bestemmingsplannen ingepast in een Omgevingsplan. Daarnaast krijgt de gemeente de opdracht om veel sneller dan nu het geval is een besluit te nemen over een vergunningsaanvraag. Tot nu toe wordt er altijd gewerkt met bestemmingsplannen. Als er een nieuwe ontwikkeling is die niet past in het bestemmingsplan, dan moet de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Dat verandert bij de invoering van de Omgevingswet. Het college mag dan besluiten af te wijken van het Omgevingsplan, tenzij de gemeenteraad heeft bedongen dat zij de plannen eerst wil zien. In de werkwijze van de gemeente Houten werkten wij de afgelopen jaren al veel op basis van de ideeën uit de Omgevingswet (de zogenaamde uitnodigingsplanologie hoorde daar ook bij). Als  NatúúrlijkHouten zagen we dat die werkwijze lang niet altijd goed ging en dat er soms plannen werden doorgevoerd, zonder dat de gemeenteraad deze plannen kende. Daarom vonden we het belangrijk om nu goede afspraken te maken om te voorkomen dat we verrast worden door plotselinge woningbouwplannen (woningen aan de Lekdijk of de Binnentuin) of herbestemmingsbesluiten (Sauna wordt wooncomplex, Parkeergarage van der Valk Hotel). Tijdens de raadsvergadering kwam Marian Aanen daarom met het amendement, waarbij het college de opdracht krijgt om de raad tijdig te informeren over plannen met veel impact die afwijken van vastgelegde bestemmingsplannen. Het amendement werd door de hele raad aangenomen. Samen met ITH en CDA werkten we ook aan twee andere amendementen om als raad stevig de vinger aan de pols te kunnen houden. Ook deze amendementen werden aangenomen.

Integrale verordening Jeughulp en WMO
Deze verordening regelt hoe hulpverlening is georganiseerd in Houten op basis van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Zo wordt hierin de taken van het Sociale Team in Houten geregeld. Het doel van de begeleiding is dat inwoners met een hulpvraag sneller en dichter bij huis integrale hulp op maat wordt geboden. In het nieuwe voorstel wordt ook geregeld dat mensen die thuis hun eigen was- en strijkwerk niet meer kunnen doen dit tegen betaling kunnen laten doen. Als NatúúrlijkHouten staan we achter de integrale verordening. Ook omdat de gemeentelijke Adviesraad Sociaal Domein hier positief over adviseerde.  Renate Lambermont vroeg zich tijdens de raadsvergadering wel af hoe de nieuwe regelgeving door de cliënten zal worden ontvangen. Daarom toonde ze zich tevreden met de toezegging om over een jaar een evaluatie uit te voeren. Daarnaast wordt gemonitord hoe cliënten de ondersteuning vanuit de gemeente Houten ervaren.

Water en rioleringsplan 2024-2027
Wijnand Jonkers is nog steeds herstellende van zijn fietsongeluk. Zijn tijdelijke vervanger in de gemeenteraad Jan Hoogenraad besprak daarom dit plan. Het plan zorgt ervoor dat we in Houten droge voeten houden, ook als het meer gaat regelen dan we nu gewend zijn. Daarnaast wordt ingegaan op manieren om water vast te houden en de waterkwaliteit binnen de gemeente op een goed peil te houden. In zijn bijdrage stond Jan ook stil bij mogelijkheden om de biodiversiteit in Houten de gewenste aandacht te blijven geven en bijvoorbeeld te stimuleren dat burgers hun tuintjes niet te gemakkelijk bestraten. Immers, een echte tuin verwerkt het hemelwater op de beste manier.

 

Fractie NatuurlijkHouten

 

Dit artikel delen: