Raadsbijdrage visie maatschappelijke vastgoed

Renate Lambermont

Voorzitter, college, raadsleden, inwoners,

Op 17 februari j.l. ontvingen wij een Raadsinformatiebrief getiteld ‘strategie op vastgoed’. In deze brief werd aangegeven dat het college een strategie rondom het maatschappelijk vastgoed zou uitwerken in een voorstel dat nog voor het zomerreces behandeld kon worden. We zijn dan ook verheugd dat wij zoals gepland, vanavond, aan de vooravond van het zomerreces, dit vastgoedvoorstel voor hebben liggen.

Het onderliggende document geeft een heldere omschrijving van rollen en verantwoordelijkheden binnen het vastgoedmanagement, een goed beeld van de huidige vastgoedportefeuille van de gemeente en daarmee scherp inzicht in de grote transitieopgave die in het verschiet ligt voor het maatschappelijk vastgoed. Op deze manier geeft het document een mooie basis voor het verdere vastgoedmanagement, een strategie op vastgoed zoals in de Raadsinformatiebrief beloofd. Het document is echter nog geen visie op vastgoed.

Het was nu nodig om deze basis op orde te krijgen, we zijn blij dat deze stap nu genomen is. De volgende stap is een toekomstbestendige visie op maatschappelijk vastgoed waarbij het niet alleen om de gebouwen gaat maar om de functie die die gebouwen vervullen in de gemeenschap.

Een vastgoedvisie op de taak en rol van de gemeente bij het huisvesten van maatschappelijke partners. Een visie op de wijze waarop vastgoed bijdraagt aan nabuurschap, bijdraagt aan sociale cohesie en leefbaarheid in onze gemeente. Een visie op de rol en invulling van vastgoed in de verschillende wijken. Om daar even op in te zoomen: wijkposten en wijkcentra zijn in de ontwikkeling van Houten steeds op centrale plekken in de wijken neergezet en bieden daarmee een mooie spreiding van vastgoedlocaties over de hele gemeente. Het beleid is nu gericht op herontwikkelen of afstoten. Den Oord, de Grote en Kleine Geer zijn al afgestoten, De Grund staat op de lijst. Hebben we daarmee straks nog een minimale dekking van vastgoed verspreid over de verschillende wijken? NatúúrlijkHouten ziet graag dat er voldoende locaties overblijven die van belang zijn voor de sociale samenhang in de gemeente. Dat we zorgen dat er voldoende toegankelijke ontmoetingsplaatsen  voor ouderen en jongeren in iedere wijk zijn en blijven. 

Maar in deze visie behoort wat ons betreft ook zicht op: wat gebeurt er als onze senioren naar appartementen gaan verhuizen en hun huizen weer door jonge gezinnen gevuld worden? Of hoe gaan we om met toenemende hitte stress en afnemende biodiversiteit? Hoe kan het maatschappelijk vastgoed ook op dat vlak een voorbeeldrol pakken?
Kortom, vraagstukken rond onderwijs, sport en ontmoetingsplaatsen gekoppeld aan de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen.

We begrijpen dat een dergelijke visie er niet van de een op de andere dag ligt en zijn dan ook blij om, in de reactie van de wethouder, op de discussie in de RTG, te lezen dat er stapsgewijs toegewerkt wordt naar een verder uitwerking van de visie op maatschappelijk vastgoed en veronderstellen met het portefeuilleplan al een heel eind in de goede richting te komen.

Zoals eerder aangegeven bij de discussie rond het huis van Houten hopen we wel dat er voor al die panden waarvan de levensduur tegelijk af begint te lopen een duidelijk onderhoudsniveau bepaald wordt die past bij de toekomstige ontwikkelingen zodat we straks niet met meerdere gebouwen geconfronteerd worden die écht afgeschreven zijn zonder dat er een nieuw plan ligt en er geen andere keus meer lijkt dan slopen. 

Tot slot, we zijn ook blij om te zien dat de ontwikkelingen in het maatschappelijk vastgoed doorgaan en dat er bijvoorbeeld voor Enter een goede overeenkomst is gekomen van de gemeente met de partners en Van Houten & co. Mooi om te lezen dat er breder onderzoek gedaan is en er op basis daarvan de conclusie getrokken is om het gebouw te behouden, te optimaliseren en breder in te zetten.

Renate Lambermont

 

Dit artikel delen: