Raadsbijdrage Houtens DNA

Renate Lambermont

Raadsbijdrage

Voorzitter, college, raadsleden, inwoners,

Houten is een bijzondere en unieke gemeente. Een gemeente die ontzettend gegroeid is in de laatste decennia maar dat unieke zit onder andere in de totale samenhang die bij die groei steeds centraal stond. Vanuit die insteek zijn we dan ook zeer verheugd dat dit College het Houtens DNA presenteert als richtinggevende visie voor ruimtelijke ontwikkelingen. Want los van de individuele kernwaarden in het Houtens DNA is dat ons inziens de kern van het Houtens DNA: het ontwerpen en verder ontwikkelen van Houten vanuit één samenhangende visie.  De inzet van NatúúrlijkHouten hierbij is te komen en te werken aan een samenleving waarin sociale samenhang, gemeenschapszin, leefbaarheid en duurzaamheid centraal staan en daarbij het vele goede dat hier al is te behouden en te versterken. Naar onze overtuiging heeft dit alles te maken met de wijze waarop Houten de afgelopen decennia gebouwd en vorm gegeven is: op een wijze waarop men elkaar makkelijk kan ontmoeten! Dat goede koesteren we en willen we graag behouden en willen we (nog) beter maken.

Voorliggende visie komt voort uit een breed onderzoeks- en participatieproces en wij omarmen deze uitkomsten dan ook van harte. Het zijn kernwaarden en elementen die herkenbaar zijn in de huidige omgeving, die herkenbaar zijn uit alle gesprekken met inwoners en herkenbaar uit alle inspraakmomenten rond de ruimtelijke koers. We zijn dan ook heel blij om deze elementen terug te zien in dit instrument.

Als NatúúrlijkHouten zijn we in het bijzonder blij met de eerste kernwaarde: het groen omarmd. Het omgekeerd ontwerpen van waaruit het huidige Houten ontworpen is is voor ons als partij een belangrijke inspiratiebron. Een ontwerpaanpak waarin de groenstructuur centraal staat en als verbindend element dient. Waardoor we niet alleen normatief groen tussen de rijstroken of op een rotonde zien maar juist het ‘gebruiks’groen centraal staat: écht groen dat je kan beleven, gebruiken en waar je elkaar in kan ontmoeten. Ademruimte.

Naast de cruciale rol van het groen, als basis en verbindende factor, binnen de bebouwde kom (het groen omarmd) is er ook  een bijzondere rol voor het groen rondom de kernen van de gemeente Houten weggelegd (door groen omringt). Oorspronkelijk richtte het omgekeerd ontwerpen zich op de huidige kern Houten maar inmiddels kijken we ook breder naar de toepassing van het Houtens DNA bij de ontwikkelingen van de gehele gemeente inclusief het buitengebied. Vanuit die blik vinden wij het belangrijk om te benadrukken dat het Houtens DNA ook gekenmerkt en versterkt wordt door duidelijke contrasten van bebouwing versus open ruimte. Deze groen gemarkeerde overgang van stad naar dorp (Utrecht-Houten en Nieuwegein-Houten) en van dorp naar dorp (ook tussen de kernen binnen de gemeente Houten zelf) met onbebouwde bufferzones willen we graag koesteren.

Daarom dien ik zo een amendement: Groen omarmd én groen omringt. Met dit amendement vragen we aandacht voor zowel de groene onbebouwde zone en open ruimte tussen Utrecht, Nieuwegein en de gemeente Houten, als voor de buffer tussen de kernen in de gemeente Houten onderling. Deze strook van onbebouwd groen, een strook met groene ‘ademruimte’ die Houten en haar kernen omringt, zorgt ervoor dat je kunt ervaren dat je van stad naar dorp en van dorp naar dorp reist. Dit mede om de zelfstandigheid en eigenheid van de kernen te benadrukken en om te voorkomen dat Houten vastgroeit aan de grote stad (Utrecht en Nieuwegein) of dat de kernen door bebouwing in elkaar schuiven. Laten we voorkomen dat we een buitenwijk worden van Utrecht of Nieuwegein of onze dorpskernen verdwijnen in één groot geheel zoals Vreeswijk en Jutphaas bij Nieuwegein.

Voorzitter, nog twee punten ter afronding: Groen Ontwerpen en het evalueren van het Houtens DNA.

Met het Houtens DNA staan we nu al internationaal op de kaart o.a. door de fietsstructuur en het omgekeerd ontwerpen, daar zijn we trots op. Met het oog op de doorontwikkeling van Houten in de komende jaren zouden we hierbij nog even aandacht willen vragen voor die innovatiekracht. Vanuit Groen Omarmd en Groen Omringt hoort Groen Ontwerpen in de komende tijd eigenlijk ook een plaats te krijgen in de doorontwikkeling van het Houtens DNA. We roepen het College op om de verschillende uitgangspunten vanuit het Houtens DNA integraal te combineren en het omgekeerd ontwerpen breed door te voeren zodat Houten hét voorbeeld kan worden voor Echt Groen bouwen. Zoveel mogelijk duurzaam, circulair, klimaatneutraal, met versterking van biodiversiteit, gezond en hout. Een bouw- en ontwikkelaanpak waarbij ‘meer en divers groen’ op de 1e plaats komt te staan.

Afrondend, wij kijken er heel erg naar uit om aan de slag te gaan met alle opgaven en plannen op basis van het Houtens DNA. Om hier vervolgens optimaal van te leren zouden wij de Wethouder wel nog om een toezegging willen vragen dat het niet blijft bij een eenmalige evaluatie maar dat het DNA terugkerend geëvalueerd zal worden, de eerste maal nadat we het DNA een paar maal gebruikt hebben bij de ontwikkeling van een kavelpaspoort en daarna eens in drie, vier jaar.

 

Renate Lambermont

 

Dit artikel delen: