Raadsbijdrage Burgerberaad Energie 2040

image002
image003

Raadsbijdrage

Voorzitter, college, raadsleden, inwoners,

Over de  Ruimtelijke Koers 2040 is veel gezegd en geschreven. Ondanks uitgebreide participatietrajecten herkenden inwoners zich hierin niet, mede ook omdat die bijeenkomsten onvoldoende teruggekoppeld werden. De verontwaardiging hierover leidde mede tot het eerste referendum in Houten en uiteindelijk ook tot de oprichting van NatúúrlijkHouten.

Wij doen mee aan dit college, omdat NatúúrlijkHouten de betrokkenheid en kennis van haar inwoners beter wil benutten dan in het verleden is gebeurd. Het collegeprogramma voor deze raadsperiode heeft de naam “Samen met inwoners bouwen aan een toekomstbestendig Houten.” In het collegeprogramma is opgenomen dat we deze periode willen experimenteren met nieuwe vormen van democratie. We zoeken naar vormen die helpen om groepen die een kloof tussen inwoners en politiek ervaren weer meer bij besluitvormingsprocessen te betrekken (pag. 7).

Daarom zijn wij blij met het raadsvoorstel Burgerberaad Energie 2040.

Het debat over de energieopwekking is lastig. Daarnaast, de transitie naar gasloos bouwen is nog maar amper begonnen en besparen op energie is nog lang niet vanzelfsprekend. Daarom waarderen wij het initiatief van het college om dit debat juist vanuit een burgerberaad in te steken. Een burgerberaad, waarin het inclusieve gesprek wordt gevoerd over de veelheid aan uitdagingen, waarin open geluisterd wordt en dilemma’s benoemd.

We vinden de keuze voor een burgerberaad ook moedig. Een aantal van onze leden vroeg zich bij de voorbereiding van deze avond wel af of de inwoners van Houten, het college en de gemeenteraad een burgerberaad energie 2040 wel aankunnen? We willen een vernieuwend proces van burgerparticipatie, waarbij we open minded en los van eigen politieke voorkeuren én vooroordelen nadenken over de gewenste toekomst.  Wat betekent dit voor het omgaan met organisatie en uitkomsten? Ik noem enkele aandachtspunten:

  • Instemmen met een burgerberaad energie 2040 vraagt van ieder van ons dat wij vertrouwen hebben in de wijsheid van de groep die samenkomt en dat wij vertrouwen hebben in het proces dat zich in Houten gaat afspelen. Om deze reden willen wij ook geen kaders vooraf meegeven aan de deelnemers in het burgerberaad.
  • Hoe voorkomen we de fouten die in onze ogen zijn gemaakt bij de voorbereiding van het Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten 2040? Voorzitter, in de aanloop naar dit raadsvoorstel hebben wij dit raadsvoorstel besproken in onze expertgroep Politiek en Inwoners. Hoewel zij sterk achter een Burgerberaad staan werden wij toch stevig gewezen op een risico dat in het plan van aanpak bij het voorgelegde raadsvoorstel is ingebouwd.

 

  1. Wij vinden het belangrijk dat er een procesdocument wordt gemaakt, dat de conclusies van de conferentiedagen weergeeft. Dat stond nu niet duidelijk in het plan van aanpak.

We willen transparantie en overzichtelijkheid. De verantwoordelijkheid voor het resultaat van het burgerberaad moet één op één terug te leiden zijn. (Dit hebben we gedaan en dit zijn onze uitkomsten)

  1. De definitieve vaststelling van de routekaart door het burgerberaad. We willen voorkomen dat de leden van het burgerberaad uiteindelijk kunnen zeggen: “slechts een delegatie van onze groep heeft de routekaart mee vastgesteld” Wij vinden dat de voltallige burgerberaad de definitieve versie van de routekaart vast behoord te stellen, voorafgaand aan de aanbieding aan het college en de gemeenteraad. (indienen amendement)

 

In de RTG deed de wethouder een toezegging om met een nadere uitwerking te komen op enkele onderdelen. Hij heeft dat gedaan in een memo aan de raad.  Ten eerste  naar aanleiding van de inbreng van de jongeren. Wij zijn het eens met de jongeren, dat zij desgewenst ook mee moeten kunnen doen met het burgerberaad. We willen de leeftijdsgrens verlagen naar 18 jaar, aangevuld met een enquête onder jongeren van 14 tot 18 jaar. Op deze wijze verwachten wij de beste jongereninbreng te krijgen. Daarom hebben wij het amendement van de SGP dat hiertoe oproept meeondertekend.

In het memo van de wethouder ging hij ook in op een suggestie voor de vraagstelling en geeft hij aan bereid te zijn om het Burgerberaad bijeen te brengen voor een slotbijeenkomst, waarvoor het college bereid is extra kosten beschikbaar te stellen. We zijn blij met deze aanpassingen. Uit efficiencyoverwegingen ontvingen wij geen nieuw raadsvoorstel of plan van aanpak. We dienen daarom graag een amendement op om deze punten ook formeel te borgen. (indienen amendement)

Tenslotte kom ik graag terug op de inbreng van Mooi ’t Goy. We kennen de stichting als betrokken en bevlogen en we hebben tijdens het Ronde Tafel Gesprek ook de woorden van haar secretaris Wim Schreuders goed gehoord. Het raadsvoorstel burgerberaad gaat om opwekking, besparing en transitieprocessen in de energievoorziening. Wij willen nu eerst inzetten op dit burgerberaad en niet eerst een aparte energieconferentie voor het buitengebied houden.  Sterker nog , wij verwachten dat hiermee juist het burgerberaad haar doel voorbij zou schieten. Je moet geen voorwaarden of verwachtingen vooraf koppelen aan een burgerberaad. Laat het proces haar werk doen. Als het echter zo is dat er een te grote opgave komt voor het buitengebied, dan menen wij dat niet zomaar aan motie 2021-162 voorbij kan worden gegaan en dat daar na het burgerberaad alsnog uitvoering aan moet worden gegeven.

Voorzitter ik rond af: wij hopen op een mooi proces met een toekomstbestendige uitkomst. Houten energieneutraal in 2040.

Tijm Corporaal

 

Dit artikel delen: