Raadsbijdrage gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Houtens Hart

Renate Lambermont

Raadsbijdrage

Voorzitter, college, raadsleden, inwoners,

Het is vandaag Valentijnsdag, hoe toepasselijk om dan vanavond over het Hart van Houten te mogen debatteren. Met Houten Noord, Zuid, ieder hun eigen centrum, zou je haast over het hoofd zien dat de Schaft in de loop der tijd inderdaad in het hart van Houten is komen te liggen, precies centraal in het midden. Ondanks die centrale locatie is het gebied qua invulling echter verworden tot een bonte mix aan functies zonder duidelijke samenhang en verbinding. Vanavond ligt er een voorstel voor ons om de functie van de bedrijfspanden van Houtens Hart uit te breiden tot bedrijfswoningen. Het zou onze voorkeur hebben gehad om eerst een integrale visie voor dit gebied te ontwikkelen, waarin het gebied tot z’n recht zou komen als één van de harten van Houten. Wij zijn het dan ook met het college eens dat het voorliggende plan niet het meest ideaal is, vanwege het gebrek aan visie op het gebied als geheel maar we hebben ook bedenkingen bij de handhaafbaarheid van eventuele illegale bewoning, het signaal dat daarmee afgegeven wordt richting andere bedrijfspanden en bij het participatieproces. Ik zal met name even bij dat laatste punt stil staan.

Als we het hebben over het verloop van het proces: er is sprake geweest van participatie. Wij hebben echter begrepen dat dit past echt op gang is gekomen nadat het voorgenomen plan al gepubliceerd was in het Groentje. Kortom, dit is geen tijdige participatie en ondanks dat het grootste deel van de bezwaren van omwonenden uiteindelijke een plek in het voorliggende bestemmingsplan hebben gekregen, maakte het dat omwonenden zich in deze gesprekken al grotendeels voor een voldongen feit voelden staan. Wethouder, hoe gaan we voorkomen dat direct omwonenden bij dit soort initiatieven pas aangehaakt worden nadat zij hierover via publicatie in het huis-aan-huisblad vernemen? In lijn met de schriftelijke vragen die wij onder de titel ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ ingediend hebben vragen wij de wethouder hierbij nogmaals hoe een correct verloop van de leidraad ‘omgevingsinitiatieven & participatie’ wordt gewaarborgd?

Qua handhaafbaarheid van eventuele illegale bewoning geeft het college zelf al aan dat er een kans bestaat dat er woonsituaties ontstaan die niet verbonden zijn aan de aanwezige bestaande bedrijven. Wij hopen dan ook op dat er gehandhaafd zal worden wanneer er signalen zijn dat hier sprake van is zodat we voorkomen dat er een signaal afgegeven wordt dat illegale bewoning van een pand beloont wordt met een bestemmingsplanwijziging.

Naast deze bezwaren moeten wij ook constateren dat het voorliggende plan een kans biedt voor kleinere ondernemers om, in deze tijd van woningnood, een woning te vinden en werk en privé op een mooie manier te combineren. NatúúrlijkHouten gelooft in diversificatie van het woningaanbod, verschillende vormen en mogelijkheden verkennen waarin diverse type mensen elkaar op allerlei manieren kunnen ontmoeten. Daar zit dan ook onze voornaamste oproep ten aanzien van dit plan: kunnen we, vooruitlopend op een visie op dit gebied, al elementen versterken die zorgen voor meer verbinding en nabuurschap? Kunnen de bedrijfseigenaren die daar straks komen te wonen niet een helpende hand bieden aan hun buurvrouw op leeftijd, haar een gevoel van veiligheid geven in de avond? Zou de Schouw niet mogelijkheden zien om hun koffiehoekje in de winkel naar buiten uit te breiden zodat het ook een lunchtentje/koffiezaakje/buurtwinkeltje kan worden waarin werknemers, bewoners, statushouders en ondernemers elkaar ontmoeten en mooie gezamenlijke initiatieven kunnen ontstaan om elkaar te helpen en versterken? Ik noem maar wat voorbeelden en besef me dat dat geen onderdeel is van het wijzigen van het bestemmingsplan. Toch is hier met de komst van de tijdelijke flexwoningen aan het spoor en de moderne studio’s ernaast feitelijke al wel een soort woonwijkje ontstaan. Wat zou het mooi zijn als we daar vanuit Nabuurschap meer samenhang en verbinding in zouden kunnen realiseren.

Vanuit de optiek van behoorlijk bestuur en de huidige woningnood zullen wij, ondanks de bezwaren die we ook hebben, vóór dit plan stemmen en hopen we dat op deze centrale locatie in Houten op termijn ook echt verbinding gaat ontstaan zodat het kan gaan bloeien en kloppen als één van de harten in Houten.

 

Renate Lambermont

 

Dit artikel delen: