Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid in huis en onze woonomgeving is nodig voor een fijn leven. Veiligheid speelt op allerlei terreinen: verkeersveiligheid, sociale veiligheid, voorkomen van overlast en criminaliteit, ondermijning. De gemeente heeft als taak om haar inwoners te beschermen.

Thema’s en ambities

Verkeersveiligheid
Verkeersdeelnemers moeten zich veilig kunnen voortbewegen. Houten is een relatief verkeersveilige gemeente, mede ook door het concept waarop Houten is gebouwd: fietsvriendelijk, autoluwe wijken en gemotoriseerde ontsluiting via de Rondweg.
Maar: het kan en moet beter. Er zijn te veel onveilige verkeerssituaties. Scooters in de groenzone en op de doorgaande fietsroutes leiden regelmatig tot overlast en gevaarlijke situaties, met name rond etenstijd. Ook ’s avonds laat en ’s nachts is er regelmatig sprake van overlast. NatúúrlijkHouten zet zich in om dit te beperken. NatúúrlijkHouten is er daarom voorstander dat de politie - ook ’s nachts - regelmatig een ronde doet. Daarnaast kunnen preventieve maatregelen helpen zoals goede verlichting

Ambities

 • NatúúrlijkHouten wil het autoverkeer terugdringen, met name rondom scholen en sportvoorzieningen, door het fietsgebruik te stimuleren. Dat is niet alleen goed voor de verkeersveiligheid, maar ook gezond.
 • NatúúrlijkHouten zet zich in voor het veiliger maken van een aantal specifieke verkeerssituaties zoals bij de fietstunnels De Maat/Koppeling en De Slag/De Staart en de kruising Molen/Kruitmolen.
 • NatúúrlijkHouten zet zich in voor het veiliger maken van de Beusichemseweg in ’t Goy richting Goyerbrug (vrij liggend fietspad).
 • NatúúrlijkHouten zet zich in voor het veiliger maken van het fietspad van de Schalkwijkseweg met de Korte Uitweg in Schalkwijk en door snelheidsbeperkende maatregelen op de Jonkheer Ramweg en de Provinciale weg.
 • NatúúrlijkHouten zet zich in voor een veiliger Lekdijk door snelheidsbeperkende maatregelen voor auto’s en motoren en handhaving daarvan.
 • NatúúrlijkHouten zet zich in om de maximumsnelheid binnen de wijken en op de toegangswegen naar het Centrum, Castellum en het Oude Dorp te verlagen tot max 30 km per uur.
 • NatúúrlijkHouten zet zich in om maatregelen te nemen tegen de overlast door scooters in de
  groenzone en op doorgaande fietsroutes.

 

Sociale veiligheid
Een overzichtelijke buurt en sociale samenhang geeft veilige(r) buurten! NatúúrlijkHouten ondersteunt daarom initiatieven die de sociale samenhang vergroten, zoals ‘Houten zwerfvuilarm en rijk aan contact’ en de Stichting Veilig Houten in verband met het faciliteren van buurtpreventie zoals het gebruik van buurtapps.

Ambitie

 • NatúúrlijkHouten ondersteunt initiatieven die de sociale veiligheid vergroten.

 

Geen drugs- en drankmisbruik
NatúúrlijkHouten staat voor een gezonde samenleving en is daarom tegen het gebruik van drugs en tegen drankmisbruik. Gebruik van drugs is ongezond en de handel speelt zich vaak af in de illegaliteit.
Voor wat betreft de aanpak van gebruik van drugs en drankmisbruik staat NatúúrlijkHouten een gezamenlijke aanpak voor samen met politie, ouders, scholen, sportverenigingen en horeca. Via voorlichtingscampagnes maar ook proactief en dwingender als dat nodig is door handhaving. NatúúrlijkHouten is tegen het toestaan van coffeeshops.

Ambities

 • NatúúrlijkHouten is voor een gezamenlijke aanpak van politie, ouders, scholen, sportverenigingen en horeca om drank- en drugsmisbruik tegen te gaan.
 • NatúúrlijkHouten is tegenstander van het toestaan van coffeeshops in Houten.

 

Brandveiligheid
Zowel in woningen als in openbare gebouwen is brandveiligheid van belang. NatúúrlijkHouten is verheugd over de campagne van de gemeente om in woningen brandmelders te installeren en vraagt de gemeente om de aandacht op dit punt niet te laten verslappen om woningbranden terug te dringen en liefst te voorkomen. Hetzelfde geldt voor brandpreventie in de horeca e.d.

Ambitie

 • NatúúrlijkHouten is voor een actieve aanpak door de gemeente om brand te voorkomen, door inwoners voor te lichten over preventieve maatregelen.

 

Vuurwerk
Veel mensen vinden vuurwerk leuk, anderen niet omdat zij er veel hinder of schade van ondervinden. In lijn met het landelijk beleid vindt NatúúrlijkHouten dat vuurwerkgebruik mag wordenontmoedigd. Zo zijn vuurwerkvrije zones soms heel effectief. Als stimulerend alternatief is NatúúrlijkHouten voorstander van een grote vuurwerkshow met Oud en Nieuw onder regie van de gemeente.

Ambitie

 • NatúúrlijkHouten wil het afsteken van particulier vuurwerk ontmoedigen en wil als alternatief een grote vuurwerkshow met Oud en Nieuw

NatúúrlijkHouten: een nieuw politiek geluid