Natuur en Landschap

Natuur en Landschap

Natuur en landschap zijn van levensbelang voor de mens. Voedsel voor het lichaam en voedsel voor de geest, in de zin van frisse lucht en ruimte om van het landschap te genieten. Houten heeft een prachtig buitengebied met Kromme Rijn-invloeden in ’t Goy, veel fruitboomgaarden, veeteeltbedrijven en natuurgebied waaronder de oevers langs de Lek, Steenwaard op het Eiland van Schalkwijk en Nieuw  Wulven. En binnen de Rondweg de Rietplas, de Kooikersplas en de Imkersplas.
Voor NatúúrlijkHouten zijn natuur en landschap en biodiversiteit dan ook belangrijke thema’s.

Naast dat agrariërs zorgen voor voedsel, zijn zij van oudsher onze natuurlijke landschapsbeheerders. Agrariërs zorgden en zorgen daarom mede voor de landschappelijke kwaliteit en het onderhoud. Die laatste rol is onder druk komen te staan, onder andere door ruilverkaveling, lage opbrengsten, hoge kosten, en dus noodzaak tot efficiency en schaalvergroting. Die belangrijke rol van de boer als landschapsbeheerder wordt daarom niet altijd meer gezien. Voor NatúúrlijkHouten is de boer echter onmisbaar, niet alleen als voedselproducent, maar ook als natuurlijke landschapsbeheerder met een grote kennis van zaken. NatúúrlijkHouten hecht daarom veel waarde aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer en vindt dat boer en burger elkaar daarbij kunnen versterken. Denk bijvoorbeeld aan de bescherming van weidevogels en het wilgenknotten. NatúúrlijkHouten ziet hier een rol voor zowel boer als burger.

Onderdeel van het Houtense DNA is het landschap. NatúúrlijkHouten vindt dat we hier zuinig op moeten zijn en dit zelfs nog moeten versterken. Zo wil NatúúrlijkHouten woningbouw in Houten-Oost samen laten gaan met de ontwikkeling van een Kromme Rijn-park en Nieuw Wulven laten aansluiten
op Fort Vechten.

Thema’s en ambities

Ambities

  • Met de ontwikkeling van Houten-Oost wil NatúúrlijkHouten een Kromme Rijn-park creëren.
  • NatúúrlijkHouten wil Bos Nieuw Wulven aan laten sluiten op Fort Vechten

 

Natuurbeheer en natuureducatie
NatúúrlijkHouten ziet dat niet allleen agrariërs, maar ook veel inwoners zich bekommeren om de natuur en dat zij zich inzetten om die te beschermen. Zo is de Milieuwerkgroep Houten met een tiental werkgroepen actief om de biodiversiteit te vergroten en het cultuurlandschap te behouden. Daarnaast verzorgt de Milieuwerkgroep educatieve bijeenkomsten voor jong en oud. NatúúrlijkHouten vindt het een goede zaak dat de gemeente de Mileuwerkgroep Houten ondersteunt, zodat deze kan blijven werken aan behoud van natuur en landschap.

NatúúrlijkHouten is voorstander van initiatieven zoals Fietsen voor mijn eten en Local2Local, die een verbinding leggen tussen de burger en het buitengebied.

Ambities

  • NatúúrlijkHouten vindt het belangrijk dat de gemeente de Milieuwerkgroep Houten blijft ondersteunen.
  • NatúúrlijkHouten vindt het belangrijk dat de gemeente agrarisch landschapsbeheer ondersteunt en dat zij subsidies daarvoor actief onder de aandacht brengt van agrariërs.
  • NatúúrlijkHouten juicht initiatieven die verbinding maken tussen boeren en burgers en die samenwerking  bevorderen tussen agrariërs en andere inwoners toe en vindt dat de gemeente deze kan faciliteren en bevorderen

 

Weidevogels
Om verdere afname van het aantal weidevogels een halt toe te roepen zetten vrijwilligers zich in, te weten de weidevogelwerkgroep van de Milieu Werkgroep Houten (MWH) en de Houten Snip.
Daarnaast is de Stichting Weidevogels actief op het Eiland van Schalkwijk. Deze stichting pacht grond van de gemeente en zorgt samen met de veehouder voor optimaal beheer voor de weidevogels.
NatúúrlijkHouten is zeer enthousiast over deze aanpak en stuurt aan op uitbreiding van dit beheer van weidegronden binnen onze gemeente. Zo kunnen plas-dras-gebieden en bloemenzones, die van groot belang zijn voor weidevogels, worden gecreëerd. Een stimulans vanuit de gemeente kan dit bevorderen.

Ambities

  • NatúúrlijkHouten wil dat de gemeente zich inzet voor meer plas-drasgebieden en bloemenzones en zich inzet voor een goed leefgebied voor weidevogels.
  • NatúúrlijkHouten vindt dat agrariërs die zich extra inzetten voor de kwaliteit van het landschap, agrarisch natuurbeheer, weidevogels en de biodiversiteit beloond dienen te worden.

 

Biodiversiteit
De visie op biodiversiteit is in Houten uitgewerkt in de Visie Groen en Biodiversiteit. In de op grond daarvan gemaakte jaarlijkse uitvoeringsplannen worden projecten en maatregelen opgenomen ter versterking van de biodiversiteit.

NatúúrlijkHouten vindt het belangrijk om deze plannen ook daadwerkelijk uit te voeren en de effecten van de uitvoering daarvan in kaart te brengen om te bezien of de biodiversiteit verbetert en of het aantal inheemse dier- en plantensoorten toeneemt. Inwoners kunnen daaraan hun steentje bijdragen door ruimte voor biodiversiteit te creëren op eigen terrein.
Hierbij kan slim de combinatie worden gezocht met klimaatmaatregelen door tuinen te ontstenen en te voorzien van inheemse planten en regenpijpen af te koppelen en bijvoorbeeld te combineren met een kleine tuinpoel of vijver

Ambities

  • NatúúrlijkHouten wil periodiek de effecten meten van de projecten en maatregelen opgenomen in de jaarlijkse uitvoeringsplannen biodiversiteit.
  • NatúúrlijkHouten wil inwoners stimuleren om ruimte te creëren voor biodiversiteit op eigen terrein.

NatúúrlijkHouten: een nieuw politiek geluid