Mobiliteit

Mobiliteit

Houten is goed bereikbaar en de bevolking is zeer mobiel. Binnen Houten wordt er veel gefietst en Houten kent een groot aandeel auto- of trein-forenzen die elders werken. De komende jaren komt die bereikbaarheid onder druk te staan, zeker als het aantal inwoners toeneemt. Om dit aan te pakken hanteert NatúúrlijkHouten de trias mobilica: verminderen, veranderen en verduurzamen. Door thuiswerken in of nabij de woning in Houten zo plezierig mogelijk te maken zijn minder reisbewegingen nodig. Een andere manier om het reizen te verminderen is banengroei in Houten. Om te zorgen dat daar plek voor is, is het beter om de bedrijvigheid langs de A27 te handhaven.
Voor ‘veranderen’ gebruiken we het STOP-principe: NatúúrlijkHouten kiest primair voor Stappen en Trappen en heeft hoge ambities. De O van Openbaar vervoer, dat onontbeerlijk is om lopen en fietsen te bevorderen en automobiliteit terug te dringen. En pas in laatste instantie de Personenauto.

Thema’s en ambities

Langzaam verkeer
Houten kent een fantastische fietsinfrastructuur, maar de fietspaden moeten wel aangepast worden aan de eisen van de tijd. Dit betekent dat de paden geschikt worden voor alle soorten fietsen, dus ook voor driewiel- en bakfietsen. En verder is het zaak om knelpunten weg te nemen en aansluitende en/of verbeterde fietsverbindingen naar omliggende gemeenten te realiseren.

Ambities

 • Stimuleren van eigen fietsbezit, met name voor jonge kinderen.
 • Voldoende fietsparkeergelegenheid (ook voor afwijkende fietstypen) in de openbare ruimte, fietstransferia en nieuw te bouwen appartementen, alsook bij bedrijven.
 • In het buitengebied de doorgaande fietsroutes inrichten als fietsstraat.
 • Volwaardige doorgaande fietsroutes naar de buurgemeenten, waar mogelijk met extra schakels om omrijden te verminderen.
 • Onderzoeken of ‘gedockte’ huurfietsen een goede aanvulling kunnen vormen op de OV fietsen.
 • Verbeteren van looproutes, bijvoorbeeld waar de stoep plotseling eindigt halverwege de straat, én barrières beslechten voor slechtzienden, mensen die slecht ter been zijn en scootmobielen.
 • Op drukke locaties zoals het Rond, Castellum en het Oude Dorp de auto verder terugdringen.
 • De auto verder terugdringen bij het naar school brengen en halen.
 • Het fietsverkeer op het Eiland van Schalkwijk stimuleren, te beginnen met het aantrekkelijker maken van de Lekdijk door deze auto- en motorluw te maken.

 

Openbaar Vervoer
Er is NatúúrlijkHouten veel aan gelegen om het busvervoer op peil te houden. Alleen als een lijn echt onrendabel is, wordt een belbus ingezet. Verder willen wij samen met de provincie onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor uitbreiding van (spits)buslijnen, onder andere BRT (Bus Rapid Transport) en het U-liner concept.

Automobiliteit
De auto is voor veel inwoners onmisbaar. NatúúrlijkHouten zet zich ervoor in om hiermee zuinig en efficiënt om te gaan, óók om Houten leefbaar te houden en nog leefbaarder te maken.

Ambities

 • Limesbaanaansluiting op de A12 van en naar het oosten.
 • Stimulering van deelautogebruik: de meeste inwoners hebben binnen 300 meter van hun huis meerdere deelauto’s ter beschikking.
 • Stimulering van elektrisch rijden door uitbreiding van het aantal laadpalen, o.a. door het zoeken naar verdienmodellen daarvoor.
 • Om het gebruik van de auto binnen Houten te beperken en om te voorkomen dat auto’s af en aan rijden, is NatúúrlijkHouten voorstander van afhaalpunten voor boodschappen en overige pakketjes op plekken die zich daarvoor lenen, zoals bedrijventerreinen.
 • NatúúrlijkHouten wil extra werkgelegenheid realiseren in Houten en streeft ernaar om bij de Utrechtse kennishub op de Uithof te gaan horen. Zo kunnen meer Houtenaren op de   fiets naar hun werk, en bijkomend voordeel is dat meer mensen uit   omringende gemeenten hier naartoe
  kunnen fietsforenzen, zodat de fietspaden in beide richtingen beter benut worden.

NatúúrlijkHouten: een nieuw politiek geluid