Gemeentelijke financiën

Gemeentelijke financiën

Het verkiezingsprogramma van NatúúrlijkHouten staat vol met plannen en ideeën om Houten duurzaam mooier en leefbaar te maken. Al deze plannen kosten natuurlijk geld.

NatúúrlijkHouten staat hierbij voor een betrouwbare overheid die haar financiële zaken op orde heeft. NatúúrlijkHouten streeft naar een evenwichtige begroting met een gezonde reserve om tegenvallersop te vangen. Enerzijds willen wij geen bovenmatige overschotten, anderzijds ook geen tekorten waardoor bijvoorbeeld belangrijke voorzieningen onder druk komen te staan. Transparantie en het op een voor iedereen begrijpelijke wijze presenteren van de beschikbare cijfers zijn voor ons erg belangrijk. Dan pas kun je als gemeenteraad met voldoende inzicht betere keuzes maken.
Belangrijk is welke ontwikkelingen de rijksuitgaven gaan doormaken, omdat de gemeente daar sterk van afhankelijk is. De structurele tekorten op de Jeugdzorg en de WMO baren ons zorgen, ondanks de tegemoetkomingen en toezeggingen van het kabinet. NatúúrlijkHouten vindt dat de gemeente Houten zich via de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) harder moet opstellen opdat het Rijk bij het decentraliseren van taken ook de bijbehorende middelen levert.

Nieuw beleid dat gepaard gaat met extra uitgaven noopt tot heroverweging van het bestaande beleid. Uitgangspunt hierbij is dat extra uitgaven gevonden moeten worden in de budgetten van het ‘oude’ beleid (‘Nieuw voor Oud’). Tegenvallers worden binnen de eigen deelbegroting gecompenseerd en overschotten worden toegevoegd aan de algemene reserves. Waar dat niet mogelijk is sluit NatúúrlijkHouten extra lasten, bijvoorbeeld in de vorm van een verhoging van de OZB, niet bij voorbaat uit. Als het Houten beter maakt, moeten wij daar iets voor over hebben, zo is de visie van NatúúrlijkHouten. Met de huidige rentestand en financieringsmogelijkheden ziet NatúúrlijkHouten overigens ruimte om te investeren.
Bij de afwegingen die wij daarbij maken geldt steeds dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De financieel zwaksten willen wij ontzien.

Ambitie

  • NatúúrlijkHouten streeft naar gezonde gemeentefinanciën en stuurt op eensluitendebegroting en meerjarenraming.

NatúúrlijkHouten: een nieuw politiek geluid